XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX218 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 1165 days 03:16:40
ko4hzi@arrl.net