XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX218 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 843 days 08:57:51
ko4hzi@arrl.net